Konkurs Powerade ZERO: "Podziel się pasją aktywnego życia"

Masz przyjaciółkę, która chciałaby, tak jak Ty spędzać aktywnie czas, ale nie ma zapału, motywacji, wiary we własne siły? Jest świetna okazja do tego, by zarazić ją pasją aktywnego życia! Napisz krótki tekst (do 250 znaków), w którym przekonasz bliską Ci osobę, że warto zacząć żyć aktywnie i zdrowo, a my zapewnimy jej dobry start: zestaw Powerade Zero z matą do ćwiczeń w gustownym pokrowcu. Do Ciebie powędruje taki sam zestaw. Na co czekasz? Do dzieła!

REGULAMIN KONKURSU

"Podziel się pasją ruchu!" ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Podziel się pasją ruchu!", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w  Warszawie , ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS  59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 26,, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 23941, NIP 526-020-96-79, zwana dalej "Fundatorem".

3. Partnerem Konkursu jest Edelman  Polska  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 235359, NIP 526-28-57-483, zwana dalej

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,114131.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 17 maja 2012 roku do 31 maja 2012 roku.

5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie w obu opisanych w Regulaminie postaciach jest nieodpłatne.

2. Zgłaszającymi i typowanymi na zasadach określonych w Regulaminie uczestnikami Konkursu, mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Zgłaszającymi i typowanymi na zasadach określonych w Regulaminie uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Współorganizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci,  rodzice  oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 1 oraz§ 4 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika w Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 17 maja 2012 roku od godziny 15:00 do 31 maja 2011 roku do godziny 23:59 prawidłowo wypełnić formularz konkursowy tj.:

a) zamieścić wypowiedź na temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 250 znaków bez spacji,

b) wskazać osobę, której uczestnik chce podarować nagrodę konkursową,

c) wskazać swoje dane kontaktowe obejmujące co najmniej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres Urzędu Skarbowego w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Jeden uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden formularz konkursowy bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden formularz konkursowy, za formularz konkursowy zgłoszony do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu.

5. Poprzez zgłoszenie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi, nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na zasadach określonych w ust. 6 poniżej oraz upoważniony do wytypowania do nagrody osoby, określonej w ust. 1 lit b) niniejszego paragrafu.

6. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz przekazuje wszelkie prawa autorskie do wykorzystania wypowiedzi konkursowej przez Organizatora.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Spośród wypowiedzi konkursowych określonych w § 3 ust. 1 lit. a) zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury wskaże trzy najciekawsze wypowiedzi. Organizator opublikuje w Serwisie listę najciekawszych wypowiedzi oraz zawiadomi uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1 lit. c) w terminie do dnia 8 czerwca.2012 roku.

2. W terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie listy najciekawszych wypowiedzi konkursowych, osoba wskazana zgodnie z § 3 ust. 1 lit b) Regulaminu przez uczestnika, którego praca  została zakwalifikowana przez jury do trzech najlepszych, zgodnie z ust. 1 powyżej, obowiązana jest przesłać na adres e-mail fitness.sport.pl@gazeta.pl wiadomość zawierającą dane kontaktowe, obejmujące co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, adres Urzędu Skarbowego, w celu realizacji prawa do nagrody.

3. W przypadku przesłania przez uczestnika typowanego do nagrody wiadomości w sposób określony w ust. 2 powyżej, jury przyzna uczestnikom typowanym do nagrody, przystępującym do Konkursu w sposób określony w ust. 2 powyżej oraz uczestnikom zgłaszającym udział w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu - nagrodę określoną w § 5 ust. 1.

4. W przypadku nieprzesłania przez uczestnika typowanego do nagrody wiadomości w sposób określony w ust. 2 zarówno uczestnik typowany do nagrody jak i uczestnik zgłaszający udział w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu nie nabywają prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora, Współorganizatora i Fundatora.

6. Organizator do dnia 4 czerwca 2012 opublikuje na stronie Serwisu ostateczne wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) oraz z § 4 ust. 2 Regulaminu.

§ 5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie jest sześć zestawów obejmujących matę do jogi, dopasowany do maty pokrowiec zakładany na ramię oraz dwie butelki napoju Powerade Zero - po jednym zestawie dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 3.

2. Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Współorganizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 1 lit. c) Regulaminu lub odpowiednio § 4 ust. 2, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Współorganizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Podziel się pasją ruchu!" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Dane osobowe uczestników nagrodzonych zostaną przekazane Fundatorowi w zakresie niezbędnym do wydania nagrody.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.